1. ALGEMENE VOORWAARDEN KRACHT ADVOCATUUR van toepassing op alle werkzaamheden

  1.      1. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kracht  advocatuur (opdrachtnemer). Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  2.     2. Het staat Kracht advocatuur en/of mr. E.E. de Vos vrij verleende opdrachten onder haar resp. zijn verantwoordelijkheid door door haar resp. hem aan te wijzen personeelsleden van Kracht advocatuur te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

  3.     3. Tenzij anders overeengekomen, zal het in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte (delen van) uren, vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met BTW. Gedeclareerd wordt maandelijks, dan wel op momenten dat daartoe aanleiding bestaat. Betaling van declaraties door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

  4.     4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.

  5.     5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de verhouding tussen enerzijds opdrachtgever en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer.

  6.     6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wegens (mogelijke) inbreuk van de producten of (uitgewerkte) ideeën van opdrachtgever op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen claims van derden ter zake van zijn producten en (uitgewerkte) ideeën.

  7.     7. Klachten van de cliënt(e) over de advocaat die zijn/haar zaak behandelt, worden afgewikkeld via de kantoorklachtenregeling van KRACHT advocatuur.

  8.     8. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.